Chức năng nhiệm vụ

I, Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tổ chức Hành chính

1. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng các phương án sắp xếp, tổ chức, xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, mối quan hệ giữa các đơn vị, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong trường.

2. Kết hợp với các đơn vị chức năng trong trường thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác hộ khẩu, hộ tịch.

3. Thực hiện chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chính sách nội bộ đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên .

4. Chủ trì về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của nhà trường.

5. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng lao động.

6. Quản lý và lưu trữ hồ sơ cán bộ, sổ BHXH, giấy đăng ký và sử dụng con dấu, các quy chế, quy định của nhà trường, các quyết định và văn bản liên quan đến công tác cán bộ, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, khen thưởng, kỷ luật, hộ khẩu, hộ tịch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, công nhân viên…

7. Tổ chức công tác lễ tân, khánh tiết, các cuộc họp, hội nghị của trường.

8. Chủ trì về công tác soạn thảo các nội quy, quy chế trong trường, trực tiếp soạn thảo một số văn bản liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, HSSV thi đua, khen thưởng, kỷ luật, chính sách, chế độ.

9. Thực hiện chế độ công tác giáo viên

10. Tiếp nhận và xử lý các công văn đi, đến theo quy định của Nhà nước.

11. Quản lý, sử dụng con dấu, lưu trữ các công văn đi, đến theo quy định của Nhà nước.

12. Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, xác nhận giấy đi đường cho khách đến công tác tại trường, xác nhận giấy bưu phẩm, sao văn bằng, chứng chỉ ( các văn bằng, chứng chỉ do trường ban hành ).

13. Đưa thông báo, lịch tuần, chuẩn bị nước uống, phòng họp…

14. Thực hiện công tác Photo, đánh máy các loại văn bản, tài liệu, phục vụ cho công tác chung của trường.

15. Trang trí hội trường, treo cờ, cắt khẩu hiệu, quay video theo yêu cầu của nhà trường.

16. Quản lý các phòng họp, phòng ban giám hiệu, Phòng Tổ chức, phòng Văn thư, kho lưu trữ tài liệu của phòng.

17. Làm các báo cáo thuộc lĩnh vực chuyên môn của phòng TCHC.

18. Một số nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

II, Cơ cấu tổ chức

cocautochuc_ptochuc